Pojištění cizinců

Základní povinností každého člověka žijícího na území České republiky je řádně platit zdravotní pojištění. Toto se samozřejmě týká i pojištění cizinců, přičemž ty můžeme rozdělit do dvou základních skupin.

Cizinci s trvalým pobytem na území ČR se automaticky stávají účastníky systému zdravotního pojištění a po získání trvalého pobytu se musí neprodleně nahlásit u některé ze zdravotních pojišťoven, jinak jsou automaticky přihlášeni u Všeobecné zdravotní pojišťovny. V případě, že pojištěný cizinec plánuje opustit Českou republiku na delší dobu, je nutné se u pojišťovny odhlásit. Jestliže tak neučiní, dál mu běží povinnost platit zdravotní pojištění, které bude pojišťovací ústav po pojištěncovi vymáhat, a to i včetně penále z nezaplacení. Odhlásit se lze na dobu minimálně 6 měsíců, maximálně 2 let. Vždy je nutné o přerušení žádat předem a po návratu zpět musí předložit doklad o pojišťění v zemi, v níž pobýval po dobu nepřítomnosti v ČR.

Pojištění cizinců bez trvalého pobytu v České republice v sobě neobsahuje nárok na automatické zapojení do systému zdravotního pojištění. Nárok na něj vzniká tehdy, kdy je cizinec v pracovněprávním zaměstnaneckém vztahu. Povinnost oznámení v tomto případě připadá na zaměstnavatele, který musí nahlásit vznik a zánik zaměstnaneckého poměru. Cizinci je potom vydán průkaz zelené barvy. Pojištění cizinců bez smlouvy se zaměstnavatelem je podmíněno krytím potenciálních léčebných výloh do výše 30 tisíc eur. Existuje zde samozřejmě možnost využít služeb komerční pojišťovny a sjednat si některé z druhů pojištění, které nabízejí. Komerční pojištění je na tržní bázi, a tak celkové náklady na pojištění jsou vyšší. Navíc nekryje takovou šíři rizik jako veřejné zdravotní pojištění. Pojistit se nelze proti pohlavním a infekčním nemocem, neakutním zubním zákrokům, riziku úrazů při extrémních sportech apod.

Komerční zdravotní pojištění cizinců poskytuje dva základní typy pojištění – pro případ neodkladné péče a pro případ komplexní péče. První představuje užší zdravotní péči a nabízí ji několik komerčních zdravotních pojišťoven. Druhý typ komerčního pojištění cizinců poskytuje pouze VZP a nabízí finanční krytí preventivních prohlídek a očkování, předporodní a poporodní péči o rodičku a dítě a částečně pokrývá náklady na léky.

Nejvíce pojištěných cizinců se rekrutuje z řad Vietnamců, Ukrajinců a Rusů.