Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu se využívá v případě, že pojištěný způsobí škodu nějaké třetí osobě. Rozdělujeme jej na tři druhy.

První z nich představuje pojištění odpovědnosti za škodu občana. Tento typ pojištění uplatníte, když například někomu něco neúmyslně zničíte, nebo někomu nechtěně ublížíte. Týká se tedy především běžného občanského života a jeho rozmanitých rizik a nástrah. Vztahuje se na škody v domácnosti, při sportu a rekreaci nebo škody vzniklé při cyklistice – tedy při provozu nemotorových vozidel, neboť škody na motorových vozidel kryje povinné ručení. Vedle toho ještě v rámci pojištění odpovědnosti za škodu figuruje pojištění vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti. Jde o pojištění proti škodám, které jsou zapříčiněny v souvislosti se správou, užíváním, vlastnictvím nebo provozem budovy.

Druhou kategorií je pojištění proti odpovědnosti za škodu při výkonu povolání. Obecně tato kategorie platí pro škody způsobené v pracovněprávním nebo služebním vztahu. Vztahuje se rovněž na škody, které zaměstnanec způsobil na movité věci jemu svěřené. Výše pojistného se mimo jiné určuje podle výše dohodnuté spoluúčasti, která se běžně pohybuje mezi 10% – 33%. Mezi výjimky, které pojišťovna nevede jako pojistnou událost, patří škody, které zaměstnanec přivodí svoji nedbalostí nebo nerespektováním pracovní předpisů, úmyslně způsobené škody, škody na životním prostředí a další. Jestliže má zaměstnanec k výkonu povolání svěřený automobil a havaruje s ním pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, rovněž se tato událost nevztahuje na pojištění odpovědnosti za škodu.

Zaměstnavatel může ze zákona po zaměstnanci požadovat náhradu škody ve výši 4,5 násobku jeho hrubé mzdy. Tímto ukazatelem tak pojišťovny stanovují výši pojistného plnění.

Posledním druhem pojištění odpovědnosti za škodu představuje povinné ručení, jak jsme se zmínili výše. Povinné ručení je pro každého vlastníka motorového vozidla ze zákona povinné pod pokutou až 20 tisíc korun nebo zákazu řízení až po dobu jednoho roku. Je to nezbytný finanční náklad nezbytný pro provoz vozidla na českých komunikacích.