Sociální pojištění

Vedle zdravotního pojištění představuje sociální pojištění další položku, jež občan odvádí ze svých příjmů. Sociální pojištění odvádí státu, respektive České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Sociální pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance, je složeno ze tří položek – důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na podporu v nezaměstnanosti. Zaměstnanec si z vlastní kapsy příspívá pouze na důchod. Pro osoby samostatně výdělečně činné je dobrovolná platba pouze nemocenská, ostatní dvě musí hradit povinně.

Sociální pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, což je úhrn příjmů ze závislé činnosti osvobozený od náhrad škod, odstupném, jednorázových sociálních výpomocí nebo odměn za vynálezy a patenty. Ty totiž nejsou předmětem daně z příjmu.

Vyměřovací základ může být minimální a maximální a podmínky jsou u nich totožné jako u zdravotního pojištění. Jak už bylo řečeno zaměstnanec platí pouze část sociálního pojištění – důchodové. Částka činí 6,5% z vyměřovacího základu. Zaměstnavatel platí za zaměstnance celkem 25%, z toho důchodové pojištění činí 21,5%, nemocenské pojištění 2,3% a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je 1,2%.

Osoby samostatně výdělečně činné platí sociální pojištění také podle vyměřovacího základu. Ten je nejméně 50% daňového základu. Zároveň tato částka od 1. ledna nesmí být nižší než 12 krát 25% průměrné mzdy.