Povinné ručení

Povinné ručení představuje základní povinnost každého vlastníka motorového vozidla na území České republiky. K užívání auta je tedy nezbytné mít uzavřené povinné ručení u některé z pojišťoven, jež tento finanční produkt nabízejí. Nesplnění této povinnosti podléhá přísným sankcím, které jsou v tomto případě pokuta až do 40 tisíc a odebrání řidičského průkazu až na jeden rok. Od 1. ledna je jediným uznatelným dokladem o zaplacení povinného ručení tzv. zelená karta platící v celé Evropě, nestačí tedy pouze ústřižek od složenky, jak tomu bylo doposud.

Rozdíl povinného ručení a havarijního připojištění spočívá v tom, že povinné ručení kryje škody na majetku, které jste způsobili druhé osobě. Oproti tomu z havarijního připojištění se výplací náhrada škody, kterou jste si způsobili sami na svém vozidle. Do povinného ručení se tedy nezahrnují újmy na zdraví, které jsou v kompetenci úrazového pojištění.

Nárok na plnění pojistného z povinného ručení vzniká tehdy, když škoda nevznikne vaším zaviněním, škodná událost nastane v době trvání smluvního vztahu a stane se v evropských zemích. Nárok pojistné plnění pojišťovna neuzná v případě, že škoda byla způsobena provozem vašeho vozidla, škodu na přepravovaných věcech, škodu vzniklou manipulací s nákladem, škodu, kterou vaším vozidlem způsobila jiná osoba a škodu, kterou si způsobíte přípojným vozíkem.

Výši pojistného u povinného ručení ovlivňuje několik faktorů. Každá pojišťovna si sama stanovuje kritéria, kterými stanovuje výši částky. Pro všechny stejné jsou ale dva základní faktory – typ vozidla a kubatura (objem válců). Druhem vozidla se míní základní rozdělení na motocykly, motorová vozidla a nákladní automobily a čím vyšší objem válců a výkon motoru, tím vyšší zaplatíte pojistné. Dalšími aspekty ovlivňující výši povinného ručení je stáří vozidla a jeho účel. To znamená, že například u vozidel autoškoly bude pojistné vyšší. Zároveň pojišťovny zohledňují naříklad věk pojistníka, odpovědnostní limit (výše krytí případných škod), počet měsíců bez nehody (každý rok je oceněn 5% snížení pojistného) a to, jestli vozidlo používá fyzická nebo právnická osoba.

Výše limitů na krytí škod u povinného ručení je 35 milionů na škodách na majetku a tatáž částka platí pro škody na zdraví. Policii jste povinni volat při odhadnuté škodě, která přesahuje 100 tisíc korun.