Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky nebo cizince žijícího na území ČR. Zdravotní pojištění si hradí buď sám nebo jej za ně zčásti hradí zaměstnavatel nebo ho v případě dětí, studentů a důchodců hradí stát.

Zdravotní pojištění kryje náklady na základní lékařskou péči, která je tak poskytována „bezplatně“. Na některé léky nebo složitější lékařské zákroky si pacient připlácí a některé si hradí sám celé. Součástí zdravotního pojištění není náhrada léčebných výloh v zahraničí a výplata nemocenské.

Výpočet zdravotního pojištění se odvíjí od vyměřovacího základu, což je úhrn příjmů ze závislé činnosti. Ty musejí být předmětem daně z příjmu. Do vyměřovacího základu se tedy nazahrnují příjmy jako náhrada škody, odstupné, odměny za patenty nebo jednorázová sociální výpomoc. Stanovena je dolní hranice vyměřovacího základu a nově také její horní hranice. Minimální vyměřovací základ pro zaměstnance je minimální mzda. Je-li vyměřovací základ nižší než minimální, musí rozdíl zaměstnanec doplatit. Je-li nižší kvůli problému u zaměstnavatele, musí rozdíl doplatit zaměstnavatel. Minimální vyměřovací základ pro výpočet úhrad zdravotního pojištění se nevztahuje na osoby s těžkým tělesným nebo mentálním postižením a osoby, které se starají o jedno dítě do 7 let věku nebo dvou do 15 let věku. Dále pak minimální vyměřovací základ neplatí pro ty, za něž zdravotní pojištění platí stát, a pro osoby, které dosáhly nároku na starobní důchod, ale nebyl jim dosud přiznán. Maximální vyměřovací základ zdravotního pojištění je zaveden nově od roku 2008 a činí čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy. Jeho výše se v současné době pohybuje 1,13 milionu.

Zjednodušeně řečeno výše pojistného činí 13,5% z hrubé mzdy. Z toho jednu třetinu zaplatí sám zaměstnanec v podobě srážky ze mzdy a dvě třetiny odvede pojišťovně zaměstnavatel jako vedlejší náklad práce. Osoby samostatně výdělečné činné si zdravotní pojištění platí sami. Ty odvádějí zálohy vypočtěné z vyměřovacího základu, který je 50% příjmu z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti.

Zdravotní pojištění se platí soukromým zdravotním pojišťovnám, kterých na českém trhu působí deset. A jelikož se pohybují v konkurenčním prostředí, nabízejí různé služby nad rámec základní zdravotní péče, což je například volný vstup do plaveckých bazénů, příspěvek na ozdravné pobyty, příspěvek na antikoncepci a mnoho dalších výhod.